Emtea Nakliyat Sigortası

Emtea Nakliyat Sigortası ile bir yerden başka bir yere herhangi bir taşıma aracı üzerinde sevkedilen, ticari niteliği olsun veya olmasın her türlü malınıza, karşılaşabileceği risklere karşı üç tür teminat seçeneğiyle güvence sağlayabilirsiniz.

Teminat seçenekleriniz;

Tam Ziya Teminatı : Taşımayı yapan nakil vasıtasının (gemi, kamyon, uçak, tren) tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi riski teminat altına alınır.
Dar Teminat : Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan malın hasarlanması riskini teminat altına alınır. Bu teminat, taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik adlar alır ancak teminat kapsamını değiştirmez.
Taşıma aracına göre bu teminat aşağıda belirtilen adları alır.
Karayolunda ; Kamyon Klozu,
Demiryolunda ; Demiryolu Klozu,
Denizyolunda ; (C) Klozu ya da (F.P.A.)
Havayolu ile yapılan taşımaların bu teminat ile sigortalanması ise mümkün olmamaktadır.

Dar teminat ile aşağıda sayılan risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar teminat kapsamına alınır.
Denizyolunda;
- Yangın, infilak,
- Geminin karaya oturması, batması, yanması, sudan başka bir cisimle çatışması,
- Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payı 
- Kurtarma ve yardım masrafları
- Dava say masrafları
- Yükleme ve boşaltma sırasında bir veya birden çok kolinin tam zıyaa uğraması 

Karayolunda;
- Nakil vasıtasının yanması, 
- Çarpması, 
- Çarpışması, 
- Ateş,
- Yıldırım, 
- Seylap, 
- Köprü yıkılması, 
- Kamyon veya treylerin devrilmesi, 
- Trenin raydan çıkması 
- Sonucunda taşınan malda meydana gelecek zıya ve hasarlar karşılanır. 

Geniş Teminat: Nakliyat Sigortası için verilen en geniş teminat olarak bilinen ve Institute Cargo Clauses (A) kapsamında taşıması yapılan malların aşağıda belirtilen istisna maddeleri dışında karşılaşacağı tüm riskler teminat altına alınır.

- Nakliyat esnasında gecikmeden kaynaklanan hasar ve masraflar
- Fire, çürüme, bozulma gibi malın kendi bünyesinden kaynaklanan hasarlar
- Malın kendi kusuru, üretiminden kaynaklanan hasarlar (ayb-ı zati)
- Ambalaj yetersizliği 
- Sigortalının veya adamlarının kasdi kötü niyetli hareketlerinden kaynaklanan hasar ve masraflar
- Radyoaktif kirlenme
- Harp ve grev rizikoları 
- Normal akma ve eksilme, eskime ve aşınma, yıpranma.
- Donatanın iflası ve mali kusuru.
- Atomik ve nükleer harp.
- Sigortalı tarafından bilinen denize ve yüke elverişsizlik.
- Harp, isyan, GLKKNH, Terörizm 
- Fare, kurt vb. haşaratın ika ettiği tahribat.
- Yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık
- Hakikat dışı beyan, kanuna aykırılık
- Karantina ve kışlama tevakkufları
- Faiz kayıpları, kur ve rayiç farkları
- Harp ve grev rizikoları riskleri istenmesi halinde ek prim karşılığında teminat altına alınabilir.

Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası

Bu sigorta ile; karayolunda eşya taşımacılığı yapan nakliyeciler (taşıyıcı ister kişi olsun ister firma olsun), taşıdığı eşyada meydana gelebilecek zıya ve hasarda, malların kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen süre içinde kendi sorumluluğunu gerektiren halleri teminat altına alabilir.

Teminat seçenekleriniz;

Tam Ziya     : Tam ziya kapsamındaki risklerden doğan sorumluluk halleri teminat altına alınır.

Dar Teminat: Kamyon Klozu kapsamındaki risklerden doğan sorumluluk halleri teminat altına alınır.

Geniş Teminat: Enstitü Yük Klozları (A) kapsamındaki risklerden doğan sorumluluk halleri teminat altına alınır.

Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası ile Emtea Nakliyatı Sigortası arasındaki farklılıklar nelerdir?

1- Emtea Nakliyatı Sigortasında “sigortalanabilir menfaat” malın fiziki varlığı, diğerinde ise taşıyıcının hukuki sorumluluğudur.
2- Emtea Nakliyatı Sigortalarında “sigortalı” malın sahibi iken, Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortalarında nakliyat firmasıdır.
3- Emtea Nakliyatı Sigortalarında sigorta bedeli malın fatura kıymeti ve buna ilave edilecek masraflardan oluşur. Sorumluluk sigortasında ise sigortacının sorumluluğunu sınırlayan bir teminat limiti söz konusudur ve bu limit kamyonda taşınan malın değerinden düşük olabilir.
4- Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası taşıyıcının kusuru olması durumunda hasarın karşılanmasına olanak tanırken, Emtea Nakliyatı Sigortası herhangi bir kusur olup olmadığına bakılmaksızın police genel ve özel şartlarına uygun olması koşuluyla oluşan zıya ve hasarların karşılanmasına olanak sağlamaktadır.
5- Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası sadece karayolu taşımacılığında verilmektedir. Emtea Nakliyatı Sigortası ise bütün taşıma türlerinde verilebilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kamyon ve Demiryolu Klozları Kapsamında Verilen Teminatın Başlangıç ve Bitiş Zamanları Nasıl Tespit Edilir?
Kamyon klozunda; teminat, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının, poliçede gösterilen yere varısı ile sona erer. Yükleme ve boşaltma esnasında, emteanın maruz kalabileceği rizikolar, ancak ek prim ödemek suretiyle teminata dahil edilebilir. (Yükleme ve boşaltma rizikoları aksi kararlaştırılmadıkça sigorta teminatından hariçtir.)

Demiryolu klozunda ise; teminat, malların nakledilmek veya nakliyat hemen yapılmayacaksa, ticari örf ve adetlere uygun olarak, muhafaza edilmek üzere demiryolu yetkililerine teslimi ile başlar. Malların varma istasyonunda alıcısına teslimi ile veya teslime engel bir hal varsa, malların satıldığı veya usulüne uygun olarak depo edildiği zaman sona erer. Sigortanın son bulması bu üç şekilde meydana gelmemiş ise, teminat en geç varısı takip eden 60. günün sonunda biter. Burada yükleme boşaltma rizikosu, ancak ek prim ile temin edilebilir.
Kamyon, Treyler veya Vagonların Denizyolu Nakillerinde Teminat Devam Eder mi?
Devam eder. Bunun için ayrıca bir prim ödenmesine gerek yoktur. Sigorta, malları taşıyan aracın göl veya denizdeki nakillerinde, denizyoluyla yapılacak emtea nakliyatına ilişkin dar teminat (C) klozu veya (F.P.A.) şartları gereğince geçerlidir.
Açık Kasalı Kamyon ya da Vagonlar ile Yapılan Taşımalara Geniş Teminat Verilebilir mi?
Hayır. Bu şekilde yapılan taşımalar için ancak kamyon ya da demiryolu klozu verilebilir; daha geniş bir teminatla sigortalanamaz. Ancak açık kasa kamyonla taşınan ağır ve havaleli yükler (örneğin iş makineleri, trafolar, santral malzemeleri vb. ) için geniş teminat verilebilir.
Denizyolunda Teminatın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Nasıl Tespit Edilir?
Dar teminat (C) klozu ve Geniş Teminat (A) klozu ile yapılan sigortalarda teminat, malların poliçede gösterilen yerdeki depoyu terk etmesiyle başlar, poliçede gösterilen varıs yerindeki nihai depoya teslimine kadar sürer. Ancak uluslararası satış şekillerinin de teminatın başlangıcı ile ilgisi vardır. Örneğin satıcı malini FOB olarak satmışsa, gemi güvertesine teslim ettiği ana kadar sorumluluk satıcıya aittir. Dolayısı ile teminat gemi güvertesinde başlayacaktır. Ancak malların gemiden boşaltılmasını takip eden 60 gün içinde, bu teslimatın yapılması gerekir. İthalat ve ihracatta, malların gemiden boşaltılmasını takiben, gümrük sahasında geçen bu süre içerisinde (C) klozu ile sadece yangın rizikosu teminat altındadır; geniş teminat verildiğinde ise depodaki bekleme, geniş teminat ile alınmış tüm teminatlar için geçerlidir. Bununla birlikte sigortalı önceden haber vererek, ek prim karşılığında bu süreyi uzatabilir.
Geminin Güvertesinde Taşınan Emteaya Sigorta Teminatını Verilebilir mi?
Aksine anlaşma yoksa, sigortacı malların güverte altında, yani ambar içinde nakledileceğini farz ederek prim tespit etmektedir. Bu nedenle, emteanın güvertede taşınması halinde sigortacının sorumluluğu, teminat all risks olsa dahi sadece ( C ) klozu teminatı ile sınırlandırılmıştır. Ancak sigortalının önceden bildirimde bulunması halinde, ek prim karşılığında, güvertede taşınan mallara da geniş teminat verilebilir.
Dökme Olarak Yapılan Taşımalarda Yükleme, Aktarma ve Boşaltma Sırasında Meydana Gelebilecek Hasarlar Teminat Kapsamına Dahil midir?
Dökme yükler dar teminat (kamyon klozu ve demiryolu klozu ) ile sigortalandığında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamının dışında kalır. Geniş teminatla yapılan sigortalarda aslında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamına dahildir. Ancak dökme sıvı yük niteliğindeki emteanın yükleme boşaltma riskleri, diğer mallara oranla daha fazla ve mutaddır. Bu nedenle, bu tür emteaya geniş teminat verildiğinde, yükleme boşaltma sırasında sigorta kapsamına dahil rizikolardan biri meydana gelmediği halde oluşan noksanlığın teminat harici bırakılması amacıyla Bulk Oil teminatı verilmektedir. Veya geniş kapsamlı ( A ) klozu teminatı verildiğinde taşınan malın özelliğine göre bir muafiyet uygulaması yapılmaktadır.
Nakliyat Abonman Sözleşmesi Nedir?
Sigortalının bütün sevkiyatını, sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalatmayı taahhüt ettiği bir anlaşmadır. Bu sözleşmelerde, işin konusu, sigorta şartları, fiyatı, sigortalı ve sigortacının sorumlulukları anlatılmaktadır. Sözleşme süresince;

- En az 5 sevkiyatın sigorta ettirilmesi,
- En az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir.


Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak sözleşme yenilemelerinde, bu durum dikkate alınır. Sonuç olarak, gerçekleştirilen sevkiyat miktarına bağlı olarak çokluk indirimi uygulanır. Sigortalı, her sevkiyatını bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat teminata alınmış olmaz.
Geçici (Flotan) Poliçe Nedir?
Sevkiyatı gerçekleşecek bir malın, nakil vasıtası bilgileri ile yükleme tarihi kesinlik kazanmadan sigortanın yapılması gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığı anda sigorta teminatına ihtiyaç duyulması halinde, elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe yapılır. Buna flotan poliçe denir. Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle kat'i sigorta poliçesi (zeyilname) düzenlenir.
Nakliyat Sigortalarında Hangi Durumlarda Gider Vergisi Alınmaz?
Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat ile ihracat sigortaları ve döviz kazandırıcı faaliyetler için allınmış teşvik belgeleri kapsamında yapılan poliçelerde vergi tahakkuku yapılmamaktadır. Ancak yatırım teşvikli muameleler kesinlikle vergi kapsamındadır.
Nakliyat Sırasında Yapılacak Aktarmalar ile Tamamlayıcı Sevkiyatları Teminat Kapsamına Almak İçin Ek Prim Ödemek Gerekir mi?
Genel sigorta tatbikatında, aktarmalar ve tamamlayıcı sevkiyatlara (başlangıç ve bitiş sevkiyatları) ek prim alınmakta ve teminat kapsamına dahil edildiği poliçede gösterilmektedir. Tamamlayıcı sevkiyatların varma şehri sınırları içerisinde olması halinde ek prim alınmaz

Bazı Temel Kavramlar

Hakiki (Gerçek) Tam Ziya: Sigorta konusunun tamamen hasar görüp yok olması, sigorta konusunun fiziki varlığının ortadan kalması.

Hükmi Tam Ziya: Sigorta edilmiş bir riziko sonucu sigorta konusunun sigortalının elinden çıkmış olması ve onu elde etmesinin olanaksız olması veya gerçek tam zıya halinin kaçınılmaz olması veya sigorta konusunu kurtarma/tamir/varma yerine gönderme masraflarının, yaklaşık kurtarılmış/tamir edilmiş değeri veya varma yerindeki değeri aşacak olması. 

Avarya: Nakliyat Sigortalarında zarar veya hasar.

Hususi Avarya: Nakliyat Sigortalarında sigorta konusunda meydana gelebilecek kısmi hasar, zarar veya kayıp.

Müşterek Avarya: Ortaklaşa bir deniz yolculuğuna çıkmış olan gemi ve yükü tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla, makul bir hareket tarzı oluşturacak şekilde bile bile yapılan fevkalade fedakârlık veya masraflar, gemi veya yükün tamamen veya kısmen kurtulmuş olmaları halinde “müşterek avarya” olarak adlandırılır.

Kurtarma Yardım Masrafları: Poliçe kapsamında olan bir tehlike karşısında sigorta konusunu kurtarmak için üçüncü kişiler tarafından yapılan masraflara “kurtarma yardım masrafları” denir.

Dava ve Say Masrafları: Poliçe kapsamında olan bir hasarı önlemek ya da azaltmak amacıyla sigortalı veya adamları tarafından ve sadece sigorta konusu için yapılan makul masraflardır.

Muafiyet: Poliçe kapsamındaki bir hasarın ödenmesi sırasında hasarın sigortalının üstünde kalan bölümüne muafiyet adı verilir.

Entegral Muafiyet: Hasar, muafiyet tutarının üzerine çıktığında tamamı ödenir, muafiyet miktarının altında kalan hasarlar ödenmez. Nakliyat Sigortalarında yaygın olarak uygulanmayan bir muafiyet türüdür.

Tenzili Muafiyet: Hasarın muafiyet miktarını aşan kısmı ödenir, muafiyet miktarının altındaki hasarlar ödenmez. Nakliyat Sigortalarında yaygın olarak uygulanan muafiyet türüdür.

Baratarya: Kaptanın ve diğer gemi adamlarının bilerek ve hile ile gemi donanımına, makina, donanım ve yükle ilgili olanlar aleyhine giriştikleri her türlü güvenlik kırıcı hareketlerdir. Barataryada kasıt bulunması şarttır. Gemi sahibi baratarya yapamaz.


Nereden Alınabilir?

Bize Ulaşın